• Wydarzenie Zrealizowano przy Wsparciu Finansowym: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 'Muzyka" zrealizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, Narodowego Centrum Kultury, Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.Współorganizator: Miejskie Centrum Kultury oraz Narodowe Centrum Kultury.

  • Projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG V.A. Brandenburgia-Polska 2014 – 2020
    w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

    „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen”/ „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.